Πόσα ένσημα χρειάζονται για σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση


Στην προαιρετική ασφάλιση μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι που θέλουν να συμπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να βγουν στη σύνταξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης από τα οποία ασφάλιση τουλάχιστον 1 έτος εντός της τελευταίας 5ετίας η να έχουν συμπληρώσει υποχρεωτική ασφάλιση 10 ετών ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Με εγκύκλιό του, ο ΕΦΚΑ, αποσαφηνίζει ποιοι ασφαλισμένοι και υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορούν να ενταχθούν στην προαιρετική ασφάλιση. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 και έχουν ως βασικό προαπαιτούμενο την συμπλήρωση 1.500 έως 3.000 ενσήμων.

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την προαιρετική ασφάλιση, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του τελευταίου 12μηνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Το ποσό αντιστοιχεί στο 20% έως 27,10% επί των αποδοχών για τους μισθωτούς και έως 26,95% για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Ως αποδοχές υπολογίζονται τα εισφοροδοτούμενα εισοδήματα από κάθε πηγή: μισθός, υπερωρίες, μπόνους, ελεύθερο επάγγελμα, αγροτική δραστηριότητα.

Οι προϋποθέσεις

Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ: Προαιρετικά μπορούν να ασφαλιστούν στον τελευταίο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης όσοι πληρούν αθροιστικά τα εξής:

1. α) έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 5 έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας 5ετίας και υποβάλλουν αίτηση εντός 1 έτους από την τελευταία ασφάλισή τους ή

β) έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3.000 ημέρες ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

  • συνυπολογίζεται χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς

  • χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά

  • δεν συνυπολογίζονται πλασματικοί

2. έχουν διακόψει την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

3. δεν είναι ανάπηροι κατά την έννοια του αν. νόμου του 1951

4. δεν οφείλουν σε ασφαλιστικό φορέα ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις