«Αποκομιδή Συντριμμάτων»


Η παροχή «Αποκομιδή Συντριμμάτων» δίδεται μέσα από τα συμβόλαια ασφάλισης περιουσίας όλων των εταιρειών για κατοικίες και επιχειρήσεις και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για έξοδα καθαρισμού της περιουσίας, αποκομιδής ερειπίων, απομάκρυνσης υπολειμμάτων-συντριμμάτων κ.α συνήθως έως ενός συγκεκριμένου ποσού ή και ποσοστού επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που θα προκύψουν έπειτα από ζημιά συνέπεια καλυπτόμενων κινδύνων του συμβολαίου και ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία.

Το κόστος της παροχής συνήθως συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ασφάλιστρο ενός συμβολαίου περιουσίας.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις