Πότε επιτρέπονται οι οδικοί «ελιγμοί» και ποια πρόστιμα επιβάλλει ο νόμος;


Σύνηθες είναι το φαινόμενο των οδηγών που πραγματοποιούν συνεχείς ελιγμούς προκαλώντας αυξημένη οδική επικινδυνότητα.


Σύμφωνα με τα υποάρθρα 1,2,3, του Άρθρου 21 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι ελιγμοί επιτρέπονται με την προϋπόθεση πως ο οδηγός γνωστοποιεί την πρόθεση του χρησιμοποιώντας τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας) ενώ όταν αυτοί δεν λειτουργούν υποχρεούται να δώσει σήματα με το χέρι. Η παραβίαση των παραπάνω επιφέρει πρόστιμο 80 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος οδήγησης για 10 ημέρες.

Σε περίπτωση όμως που ο οδηγός επιχειρεί συνεχείς και διακεκομμένους ελιγμούς προκαλώντας αυξημένο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς τότε σύμφωνα με το υποάρθρο 4 του Άρθρου 21 του ΚΟΚ τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες (πίνακας προστίμων), αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες και 9 βαθμούς ποινής στο point system.

Δείτε εδώ:

ΑΡΘΡΟ 21: Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

1. Ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση την κατεύ8υνση και την ταχύτητά τους.

2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτοί δεν λειτουργούν, υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα σήματα με το χέρι:

α) Έκταση του βραχίονα για στροφή προς την κατεύθυνση αυτού.

β) Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για στροφή προς την αντίθετη πλευρά αυτού.

γ) Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω, για τον ελιγμό στάθμευσης.

3. Η προειδοποίηση που δίνεται με τους δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός.

Φίλε οδηγέ οι συνεχείς και διακεκομμένοι ελιγμοί μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο ατύχημα.

Σημαντικές Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις