top of page

Ποιο θα είναι το πιο sexy ασφαλιστικό έγγραφο το 2018;


Το 2018 θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές σε μία σειρά θεμάτων που άπτονται των ασφαλιστικών εργασιών.

Μεταξύ αυτών είναι και ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων από ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Δεδομένου ότι στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός General Data Protection Regulation (GDPR), σχετικά με τον χειρισμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος προβλέπει πολύ υψηλά πρόστιμα (έως €20 εκατ. ή το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο) σε περίπτωση παραβίασης του, ασφαλιστικές εταιρείες και διαμεσολαβητές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς το έγγραφο που θα βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν οι οποιοιδήποτε «σκόπελοι» στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ».

Το έντυπο αυτό που τώρα ελάχιστοι το χρησιμοποιούν ή δε του δίνουν τη σημασία που του αναλογεί, θα είναι το πιο «sexy» έγγραφο το 2018 όπως εκτιμούν όσοι είναι κοντά στις διαδικασίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα καθώς συμπληρώνεται με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του και προσωπικά δεδομένα.

Επί τη ευκαιρία σημειώνουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στον αριθμό πράξης 86/5.4.2016 Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

«8. Οι πάσης φύσεως προσωπικές πληροφορίες, τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που περιέρχονται σε γνώση και σε κατοχή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και των υπαλλήλων αυτού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης νόμιμης υποχρέωσης βάσει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης»

Επίσης στην πράξη 31 αναφέρει τα εξής σε ότι αφορά τα «πρότυπα ενημέρωσης»:


Άρθρο 5 Πρότυπα Ενημέρωσης και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

1. Ο (Αντ)ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο Πελάτης στο πλαίσιο της παρεχόμενης σε αυτόν υπηρεσίας (Αντ)ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης: α) είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη, β) αν παρέχεται από υπάλληλο ή άλλο συνεργάτη του (Αντ)ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, αυτός είναι κατάλληλα καταρτισμένος και διαθέτει κάθε προβλεπόμενη στο νόμο προς τούτο πιστοποίηση, και γ) λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες επενδυτικές επιλογές και (αντ)ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη, τις οικονομικές του δυνατότητες όπως αυτές του παρουσιάζονται και δηλώνονται από τον Πελάτη, και την ικανότητα κατανόησης των ειδικότερων όρων και κινδύνων του εκάστοτε προτεινόμενου ασφαλιστικού προϊόντος.


2. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ικανοποιεί την υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 11 π.δ. 190/1996. Επιπρόσθετα όσων αναφέρονται στο άρθρο 11 του π.δ. 190/1996, και με τα μέσα του άρθρου 12 του π.δ. 190/1996, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ενημερώνει τον Πελάτη αν η πιστοποίηση γνώσεων που κατέχει, του επιτρέπει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.


3. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής εκπονεί σε φυσική ή σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένα ενημερωτικά έντυπα για τον Πελάτη, διαφορετικά από τυχόν διαφημιστικά ή ενημερωτικά έντυπα των Εταιρειών, ήτοι ξεχωριστά ως σώμα, διαφορετικού χρώματος και με την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο ή/και το εμπορικό σήμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Τα έντυπα του προηγούμενου εδαφίου φέρουν με μεγάλα σκούρα γράμματα τον τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/1996 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ».


4. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ζητεί και καταγράφει σε ξεχωριστό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ» αναλυτικές πληροφορίες από τον Πελάτη για να διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, μεταξύ των οποίων και τις τυχόν επενδυτικές, καθώς και την πρόθεσή του για την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Το έντυπο αυτό περιέχει ερωτήσεις προσαρμοσμένες στον κλάδο και την πολυπλοκότητα του διανεμομένου κάθε φορά προϊόντος. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συγκεντρώνει ιδίως πληροφορίες που τον βοηθούν να εκτιμήσει την ικανότητα του Πελάτη να αντιληφθεί τους όρους και τους κινδύνους του υπό διαπραγμάτευση (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης, ώστε, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, να τον συμβουλεύσει αναλόγως.


5. Βάσει των πληροφοριών που παρείχε εγγράφως ο Πελάτης, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα προϊόντα της Εταιρείας, το προϊόν που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες και στο συμφέρον του Πελάτη και του διευκρινίζει τους λόγους στους οποίους στηρίζει την πρόταση και τις συμβουλές του σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόμενης ασφαλιστικής σύμβασης.


6. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής δεν προτρέπει τον Πελάτη στην εξαγορά ή την καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης για λόγους που δεν συναρτώνται με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Πελάτη.


7. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής εφαρμόζει αμελλητί τις οδηγίες και κατευθύνσεις των Εταιρειών για την περιγραφή και την επεξήγηση του (αντ)ασφαλιστικού προϊόντος στον Πελάτη και αξιοποιεί όλο το έντυπο υλικό που του παρέχουν οι Εταιρείες. Επίσης, παραδίδει στον Πελάτη το σχετικό υλικό και λαμβάνει σχετική γραπτή απόδειξη από τον Πελάτη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει ηλεκτρονικά προς την Εταιρεία.


8. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής:

  • Eρευνά και αναλύει τις ασφαλιστικές ανάγκες των Πελατών του και προτείνει σε αυτούς τις κατάλληλες ασφαλιστικές συμβάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες επενδυτικές επιλογές και ασφαλιστικές ανάγκες τους, τις οικονομικές τους δυνατότητες όπως αυτές παρουσιάζονται από τους ίδιους τους Πελάτες και την ικανότητα κατανόησης από τους Πελάτες των ειδικότερων όρων και κινδύνων του εκάστοτε προτεινόμενου ασφαλιστικού προϊόντος,

  • Eπεξηγεί τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Πελατών και διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι Πελάτες είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη,

  • Eπισημαίνει στους Πελάτες τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης ή εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των Ασφαλίστρων,

  • Eνημερώνει τους Πελάτες για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας, του συμβολαίου τους, και τους χορηγεί τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής, και

  • Ενημερώνει τον Πελάτη του σε περίπτωση που παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

9. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές, όπως είναι ιδίως: α) η παραπλανητική παρουσίαση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως προς το ισχύον τιμολόγιο της Εταιρείας και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, β) η υπόσχεση στον πελάτη καλύψεων που δεν περιλαμβάνονται .στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθεί ή η απόκρυψη κινδύνων που φέρει ο Πελάτης, γ) η δημιουργία, αναπαραγωγή και διάδοση δηλώσεων και φημών που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική κατάσταση Εταιρειών ή/και την κατάρτιση και την εν γένει ποιότητα των παρεχόμενων από άλλους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές υπηρεσιών, δ) η προσφορά εκπτώσεων ή ειδικών ευεργετημάτων με στόχο της σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ε) η διαφήμιση και παροχή εκπτώσεων και ωφελημάτων που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων, και στ) οι διακρίσεις μεταξύ Ασφαλίστρων που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ»,

Πηγή: www.nextdeal.gr

Σημαντικές Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Αρχείο
Ετικέτες
Ακολουθήστε μας
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page